Employee Sun
31st
Mon
1st
Tues
2nd
Wed
3rd
Thurs
4th
Fri.
5th
Sat.
6th
                                                        Managers
Nick X 9-4 9-4 9-4 9-4 9-L X
Zak 4-CL 10-5 4-CL 10-4 X X 4-CL
Than 10-9       X X 4-9 10-7 10-9 10-7
Christian 2-9 4-CL X X 5-CL 5-CL 4-10
Ryan X X 4-CL X 4-CL 4-CL 10-L
Bobby X X 10-4 10-9 4-CL 4-9 4-CL
Hoagie/Grill
Berti 10-L X X X X X X
Chayse X X X X 4-10 X X
                                                          Pizza
Kyle 9:45-4 9-4    9-4 10-CL X 10-4 11-4
Matt X 4-CL X 4-10 4-9 X 5-CL
Cringle X X X X X X 4-9
Billy X 4-9 X 4-9 X X X
                                                            Fry
Chad X X 4-9 4-CL X X X
   Nelson 4-CL 4-CL 4-CL 4-CL 4-10 X X
Alex S 9:45-4 X X X X 6-10 10-4
 
Morning Prep
Kerri X 8-4 8-4 8-4 8-4 X X
Carol X X X 8-2 8-2 8-2 X
Dish
Sebastian 4-CL X X 4-CL X 4-CL X
Ray X 4-CL 4-CL X X X X
Carson X X X X X 4-9 4-CL
Phone
Missy X X X X X 4-9 X
Katelyn X X 5-CL X X X X